Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Mkestingphotography en de opdrachtgever en ook op alle aanbiedingen en overeenkomsten.

1. Verplichtingen
Mkestingphotography verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals omschreven in de offerte. Wijzigingen na ondertekening zijn niet toegestaan.
De opdrachtgever verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals vermeld in de offerte, de algemene voorwaarden en de privacyverklaring. De opdrachtgever verklaart te hebben kennis genomen van de informatie en heeft deze gecontroleerd op juistheid.

2. Uitvoering 

1. Mkestingphotography zal de opdracht in haar eigen stijl en naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

3. Levering
Wanneer de opdrachtgever een fotoreportage in de buitenlucht wenst, maar de weersomstandigheden dit niet toelaten, kan de fotoshoot in overleg met Mkestingphotography eenmalig kosteloos verzet worden.

1. De opdrachtgever en Mkestingphotography komen levertijden overeen. Mkestingphotography hanteert hierbij, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. 

2. Mkestingphotography maakt naar eigen kennis en inzicht een selectie foto’s. De opdrachtgever heeft op deze selectie geen invloed. Mkestingphotography zal deze foto’s nabewerken. De foto’s worden, tenzij anders overeengekomen, deels geleverd in kleur en deels in zwart-wit. 

3. Nabewerking gebeurt in de stijl en naar eigen kennis en inzicht van Mkestingphotography. Onder nabewerking valt uitdrukkelijk niet het verwijderen en/ of toevoegen van (storende) elementen in de foto’s. 

4. Mkestingphotography levert enkel nabewerkte fotobestanden, en levert nimmer onbewerkte bestanden of RAW bestanden van de foto’s. Daarnaast is het niet mogelijk om alle gemaakte foto’s te ontvangen. 

Tenzij anders overeengekomen worden alle foto’s van de fotoreportage door Mkestingphotography , binnen 2 weken na de uitvoerdatum in hoge resolutie digitaal geleverd via een downloadlink. Indien er een langere levertijd is, zal Mkestingphotography hier tijdig melding van maken.

4. Bestellingen

1. Het nabestellen van beeldmateriaal in professionele kwaliteit is na aflevering van de opdracht mogelijk bij Mkestingphotography. Zij is echter niet verantwoordelijk voor
de houdbaarheid en kwaliteit van prints en albums door derden. 

2. Indien fotoafdrukken of andere fotoproducten beschadigd ontvangen worden dient de opdrachtgever dit binnen 2 dagen kenbaar te maken aan Mkestingphotography.
Mkestingphotography werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen en correcties. De leveranciers van de fotoproducten zijn met grote zorg geselecteerd. Er zullen daarom geen of slechts zeer minimale kleurverschillen optreden. 

1. Het is mogelijk dat de opdrachtgever op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien dit beeldscherm niet gekalibreerd is. 

2. De fotograaf is om die reden niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft in dit geval ook geen recht op een nieuw product, terugstortten van de betaling of een andere vergoeding. 

5. Back up

1. Mkestingphotography is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die Mkestingphotography aan de opdrachtgever geleverd heeft. De opdrachtgever moet zelf voor een back-up van geleverde fotobestanden zorgen. 

2. Fotoshoot fotoreportage: 
Bij een fotoreportage bewaart Mkestingphotography RAW bestanden 2 maanden in haar digitale archief, daarna worden deze verwijderd uit het archief. JPG bestanden worden na 6 maanden verwijderd.

6. Annulering

Bij afspraken geldt te allen tijde dat wanneer de fotografe door omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is,Mkestingphotography daar niet verantwoordelijk voor is. Wel wordt er, indien mogelijk, naar een passende oplossing dan wel vervanging gezocht. Mkestingphotography kan geen 100% garantie geven op het vinden van een vervangende fotograaf.

7. Auteursrecht

1. Het auteursrecht van de foto’s is te allen tijde van de fotograaf. De opdrachtgever geeft Mkestingphotography toestemming om de gemaakte foto’s van de opdrachtgever te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals blog, website en Social Media). Tevens geeft de opdrachtgever Mkestingphotography toestemming om de foto’s te gebruiken in drukwerk (zoals flyers). De opdrachtgever ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. 

2. Indien de opdrachtgever uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de opdrachtgever dit vooraf – vóór de fotoreportage – kenbaar te maken aan de fotografe. 

3. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor webgebruik als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking

dan dat deze is aangeleverd door Mkestingphotography. Andere uitsneden, collages of andere bewerkingen zijn niet toegestaan. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte of online media. Het is niet toegestaan dat de opdrachtgever digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Mkestingphotography. 

4. Bij publicatie van de foto’s door de opdrachtgever dient te allen tijde een naamsvermelding gedaan te worden, door Mkestingphotography, dan wel Mkestingphotography vermelden of in ieder geval de URL van de website van Mkestingphotography bij de foto’s te vermelden. 

8. Privacy (AVG)

1. Mkestingphotography zal persoonsgegevens (naam, mail, telefoonnummer en adressen) van opdrachtgever niet aanwenden voor een ander doel dan waarvoor deze zijn verkregen. 

2. Ten behoeve van publicatie van de foto’s op de eigen website van Mkestingphotography, zal Mkestingphotography enkel de voornaam of voornamen van de opdrachtgever, maar nimmer de achternamen publiceren, tenzij anders overeengekomen. 

3. Mkestingphotography zal, met uitsluiting van hetgeen geregeld in lid 1 en 2, de persoonsgegevens van de opdrachtgever niet delen met derden of openbaar maken, tenzij opdrachtgever deze zelf openbaar maakt op de website of social media-accounts van Mkestingphotographyof wanneer de opdrachtgever aan Mkestingphotography hiervoor toestemming heeft gegeven. 

4. Persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen onder zakelijke accounts met wachtwoord van Mkestingphotography onlineafspraken en e-boekhouden.

5. Persoonsgegevens worden niet langer dan 7 jaar bewaard bij Mkestingphotography voor de belastingdienst (wettelijk verplicht). 

6. Mkestingphotography gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Dit is alleen zichtbaar voor Mkestingphotography.